ESCÚCHANOS EN VIVO

Home > Noticias > CHIMBORAZO: Cosecha pacha tukurikpi, allpata allichinkapak kallarin

CHIMBORAZO: Cosecha pacha tukurikpi, allpata allichinkapak kallarin

Colta kitipak ayllu llaktakunapika cosecha pacha ña tukurishpa katikukpi, allpata allichinkapak kallarishkakuna, kutishuk murukunata tarpunkapak, shinapash kay pachakunaka mana pakta murukunapash pukunchun nishka shuk tarpuk ayllu: MANUELA CUJI, ERPE ANKI UYARI