ESCÚCHANOS EN VIVO

Home > Noticias > COTOPAXI: Saquisili kiti, 74 watata paktachikrin raymikunawan

COTOPAXI: Saquisili kiti, 74 watata paktachikrin raymikunawan

Sakisili kitipi raymikuna, rikuchina tiyanka kay kitiwiñarishka yuyarishpa. Kay kitita runa mashi pushakushkamantaka ayllu llaktakunata kumpitashka raymi punllakunapi kikin kawsayta rikuchi shamuchun nishpa: NORMA TOAQUIZA, LATACUNGA ANKI UYARI