ESCÚCHANOS EN VIVO

Home > Noticias > IMBABURA: Cotacachi kitipi warmikunapak punllata yuyarirka

IMBABURA: Cotacachi kitipi warmikunapak punllata yuyarirka

Kay pusak punlla, pawkar killata yuyarina kan warmikunapak punllata, chaymantami Cotacachi kitipak tawka tantarikuna, apukuna wankurishpami purinakuyta rurashpa ama wañuykuna tiyashpa katichun mañashka: ALBERTO SEGOVIA, ILUMAN ANKI UYARI