ESCÚCHANOS EN VIVO

Home > Noticias > IMBABURA: Karanki kichwa llaktakuna Kuya Raymita rurakrin

IMBABURA: Karanki kichwa llaktakuna Kuya Raymita rurakrin

Karanki kichwa llaktakunapak tantari kuya raymita paktachinkapak allichirishkakuna, tawka paktaykuna, rikuchikuna tiyanka nishpa parlashka: ALBERTO SEGOVIA, ILUMAN ANKI UYARI