ESCÚCHANOS EN VIVO

Home > Noticias > IMBABURA: Sara muyumanta kikin yachay tiyakrin

IMBABURA: Sara muyumanta kikin yachay tiyakrin

Shamuk 31 punlla kay killa tiyanka sara muyumanta kikin yachaykuna, shinallatak sumak mikuna rurashkapash rikuchikuna tiyanka, Imbabura markapak ayllu llaktakunamanta: ALBERTO SEGOVIA, ILUMAN ANKI UYARI