ESCÚCHANOS EN VIVO

Home > Noticias > PICHINCHA: Kayambi kichwa llaktakuna mushuk pushakkunata akllashka

PICHINCHA: Kayambi kichwa llaktakuna mushuk pushakkunata akllashka

Yallishka kanchisri punllami paktarka sukta niki (VI) hatun tantanakuy Kayambi kichwa llaktakunapak, tawka minkaykunata yuyarishka hipa mushuk pushakkuna akllarka, mashi Agustin Cachipuendo kutinmi pushanapak sakirishka: ORLANDO CAIZA, RED CORAPE