ESCÚCHANOS EN VIVO

Home > Noticias > QUITO: Amnistía, indulto tiyachun Asamblea Nacionalpi mañayta churanka

QUITO: Amnistía, indulto tiyachun Asamblea Nacionalpi mañayta churanka

Ishkay patsak ayllukunata apukuna huchachikushkata sakichun, amnistía, indulto paktachun Asamblea Nacional wasipi mañayta sakinka kay 30 punllata: ORLANDO CAIZA, RED KICHWA CORAPE